Klauzula informacyjna - RODO

Nowe zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

1.Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2.Administratorem Danych Osobowych jest:
ANIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Jastrzębia 67A, 86-021 Żołędowo
NIP 554 294 69 34 REGON 366 760 575
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000667990. Dane przechowywane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Z Administratorem  można kontaktować się za pośrednictwem poczty email – biuro@anim.com.pl oraz poczty tradycyjnej na adres siedziby spółki.

3.Dane osobowe pozyskane zostały i są wykorzystywane  w  ramach wykonywania umów , obsługi o charakterze handlowym (czyli ofertowania, sprzedaży i dostawy produktów lub usług) oraz korespondencji i obejmują:

1) w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko, stanowisko, nazwę firmy, dane teleadresowe i email
2) w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo NIP, Regon, numer KRS adres siedziby, adres korespondencyjny, adres dostawy oraz numer konta bankowego.
Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych.

4. Dane osobowe są przetwarzane przez pracowników upoważnionych przez Administratora.

Firma ANIM Spóła z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. może przekazać dane osobowe podmiotom takim jak firmy windykacyjne, biura rachunkowe, kancelarie adwokackie oraz podatkowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie. Podmioty te będą zobowiązane do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je zgodnie z przepisami prawa. Dane wykorzystywane są tylko w działalności handlowej i nie będą udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.

5. Administrator zobowiązuje się stosować wszelkie środki bezpieczeństwa technicznego oraz organizacyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, by dane były chronione przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

6. Jako Administrator danych informujemy, o prawie do:
- dostępu i informacji o swoich danych osobowych
- sprostowania swoich danych osobowych,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
- przenoszenia swoich danych osobowych,
-wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór w zakresie ochrony danych osobowych (Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

7. Dane osobowe będą przechowywane do 10 lat od momentu realizacji ostatniej operacji księgowej.